Maj 2015 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Maj, 2015

postheadericon Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” cz. II

Znalezienie i wykorzystanie odpowiedzi na pytania o możliwości przystosowawcze człowieka, o ich granice i sposoby poszerzenia tych granic jest istotne z punktu widzenia szans przetrwania człowieka jako jednostki i jako gatunku. Człowiek nie zawsze ma świadomość tego, że tworzony przezeń świat, „podporządkowany mu”, zmieniający się w coraz szybszym tempie, musi być światem, którego wpływ potrafi on znieść jako istota o określonych właściwościach biologicznych.

Czytaj dalej »

postheadericon Zmęczenie – konkluzje

Zbliżanie się do granic adaptacji do pracy sygnalizowane jest zmęczeniem i zmęczenie pozwala człowiekowi na utrzymanie obciążenia pracą w granicach zakreślonych przez zdolności przystosowawcze jego organizmu. Przekroczenie tych granic może grozić przeciążeniem organizmu, może niekiedy (zwłaszcza gdy powtarza się) zagrażać zdrowiu.

Czytaj dalej »

postheadericon Żywienie a zdolność do pracy

Można nieraz zetknąć się z przekonaniem, że istnieją specjalne sposoby żywienia zwiększające zdolność człowieka do pracy fizycznej i jego sprawność psychiczną. Sportowcy, częściej trenerzy, a czasem lekarze sportowi poszukują sposobów żywienia i specjalnych ingredientów pokarmowych, które zwiększyłyby sprawność adaptacji wysiłkowej i szanse uzyskania rekordów sportowych.

Czytaj dalej »

postheadericon ZASOBY ENERGETYCZNE ORGANIZMU CZ. II

Autor zetknął się osobiście przed kilkunasty laty z podobnym przypadkiem. Do kierowanego wówczas przez nieżyjącego już dzisiaj profesora Włodzimierza Missiuro zakładu fizjologii zgłosił się mężczyzna oferujący samego siebie jako przedmiot badań nad fizjologią głodu. Człowiek ów, w wieku 40-45 lat, od dawna 2-3 razy do roku powstrzymywał się przez miesiąc od przyjmowania pokarmu, wykonując przez cały ten czas swoją pracę zawodową – był pracownikiem biurowym na średnim stanowisku. Periodyczna głodówka pozostawała w związku z przekonaniami religijnymi tego człowieka. Pojawiał I am feeling very zveil, very uplifted and I wish to prolong it further… because I do not feel yet any trace of hunger at all… I did not feel the least uncomfortable sensation. się na badaniach kilkakrotnie w ciągu miesiąca, tracił na wadze i wykazywał inne cechy głodu. Przez cały czas wykonywał swoją pracę zawodową. Niestety, nie opublikowane wyniki tych badań ze względów technicznych stały się niedostępne.

Czytaj dalej »

postheadericon Cykl Krebsa

Wyjaśniono wyżej, że podczas długotrwałego wysiłku energia do resyntezy adenozynotrójfosforanu (ATP) zyskiwana jest głównie z przemiany wolnych kwasów tłuszczowych w cyklu Krebsa i sprzężonym z nim łańcuchu oddechowym.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa w profilaktyce „chorób cywilizacyjnych”

W świetle przedstawionych wyżej danych trzeba traktować niedostatek aktywności ruchowej w życiu codziennym, a więc siedzący tryb życia, jako czynnik zagrożenia zdrowia. Od nasilenia aktywności ruchowej można oczekiwać korzystnego wpływu na organizm z punktu widzenia zdrowia.

Czytaj dalej »

postheadericon UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA CZ. II

Trening wywiera też wpływ na strukturę, ultrastrukturę, skład chemiczny i wyposażenie enzymatyczne włókien mięśniowych oraz na neuro-hormonalną kontrolę ich metabolizmu. Zmiany te są zresztą ściśle z sobą związane.

Czytaj dalej »

postheadericon Główny czynnik głodu i niedożywienia

Szczegółowe omawianie zmian zachodzących w organizmie człowieka w przebiegu długotrwałego niedożywienia lub głodu przekraczałoby ramy niniejszej książki. Omówione zostaną niżej tylko niektóre z tych zmian, uwaga zaś zostanie skoncentrowana na mechanizmach adaptacji do niedożywienia i głodu i granicach ich skutecznego działania.

Czytaj dalej »

postheadericon Odwodnienie organizmu – kontynuacja

Utrata potu powoduje duże zmiany w organizmie, które wykrywane są przez wyspecjalizowane detektory i które aktywują mechanizm pragnienia: zmniejsza się objętość płynów ustrojowych (pierwotnie płynu zewnątrzkomórkowego) i wzrasta stężenie osmotyczne tych płynów (pierwotnie również płynu zewnątrzkomórkowego). Zmniejszenie objętości płynu zewnątrzkomórkowego (w tym – krwi) wykrywają receptory „objętościowe” układu krążenia, a wzrost ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych – osmodetektory podwzgórzowe. Informacje (impulsy nerwowe) o tych zmianach docierają do ośrodka pragnienia i wyzwalają jego aktywację. Uruchamiane są złożone reakcje ruchowe poszukiwania i picia wody, a w świadomości człowieka narasta odczucie pragnienia.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywacja neuronów ośrodka głodu

Aktywacja neuronów ośrodka głodu zmusza zwierzę do poszukiwania pokarmu i do jedzenia, ośrodka sytości – przerywa zainteresowanie pokarmem i jedzeniem. Nie jest zresztą pewne, czy ośrodek sytości pełni ściśle taką właśnie funkcję. Jest możliwe, że aktywacja jego neuronów wyzwala „czynną” awersję do pokarmu. Ponadto wysuwane są przypuszczenia o częściowej odrębności mechanizmów biorących udział w krótkotrwałej Regulacji przyjmowania pokarmu (np. nasycenie po przyjęciu posiłku) i w regulacji długotrwałej, związanej z utrzymywaniem stałych zasobów energetycznych ustroju i stałego ciężaru ciała. Ostatnio badana jest m.in. rola hormonów przewodu pokarmowego oraz endogennych peptydów opiatowych w mechanizmie kontroli przyjmowania pokarmów (głodu, sytości).

Czytaj dalej »

postheadericon Woda w organizmie człowieka

Woda jest głównym, pod względem ilościowym, składnikiem organizmu ssaków. Stanowi ona środowisko, w którym przebiegają reakcje chemiczne leżące u podłoża procesów życiowych. Funkcję uniwersalnego rozpuszczalnika i środowiska podstawowych procesów życiowych umożliwiają fizykochemiczne właściwości wody. Bardzo duża przenikalność dielektryczna wody ułatwia dysocjację rozpuszczonych w niej związków – ta właściwość ma wielkie znaczenie fizjologiczne. Inną ważną cechą jest jej wysokie napięcie powierzchniowe. Wysokie ciepło właściwe wody przyczynia się do ograniczenia wahań temperatury ciała i redukuje obciążenie fizjologicznych mechanizmów termoregulacji. Dobre przewodnictwo cieplne i wysokie ciepło parowania odgrywają dużą rolę w mechanizmach usuwania z organizmu nadmiaru ciepła. U człowieka woda stanowi zwykle przeszło 60 % ciężaru całego ciała. Wartość ta waha się u różnych ludzi w dosyć szerokich granicach, zależnie od ilości tkanki tłuszczowej. Tkankę tłuszczową cechuje wyjątkowo mała zawartość wody (do 10 %), im więc większa część ciężaru ciała przypada Brillat-Sayarin A. Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonalej. Wybór opracował W. Zawadzki, tłum. J. Guze. PIW, Warszawa 1973, str. 85 na tkankę tłuszczową, tym mniejsza jest w organizmie ilość wody wyrażona w procentach jego masy. Dlatego u młodych kobiet woda stanowi mniejszy procent ciężaru ciała niż u mężczyzn – ilość tkanki tłuszczowej u kobiet jest większa. Zawartość wody w organizmie u innych ssaków jest różna, głównie ze względu na odmienne proporcje między masą poszczególnych narządów o różnej zawartości wody a masą całego ciała oraz na różną ilość tkanki tłuszczowej. Z wiekiem zmniejsza się ilość wody w organizmie.

Czytaj dalej »