Czerwiec 2015 — Strona 2 z 3 — Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna

Archive for Czerwiec, 2015

postheadericon Ograniczenie aktywności ruchowej – kontynuacja

Nikogo nie dziwiły oczywiście znane od dawna zaniki mięśniowe „z bezczynności”, np. w unieruchomionych kończynach, ale możliwości głębokiego depresyjnego wpływu ograniczania aktywności ruchowej na sprawność innych narządów wówczas nie doceniano, mimo iż nawet w starych podręcznikach medycznych można było znaleźć stwierdzenia o „zanikaniu nie używanych narządów”. Nie bardzo zdawano sobie z tego sprawę, że organizm człowieka zorganizowany jest w taki sposób, iż naturalnym jego stanem jest aktywność, a nie pozostawanie w spoczynku. Przy takim spojrzeniu na organizm należało stan spoczynku traktować jako stan „nieużywania”, niezgodny z naturą fizjologiczną organizmu i oczekiwać w jego wyniku wywoływania zmian destrukcyjnych, pogarszających stan fizyczny ustroju.

Czytaj dalej »

postheadericon Źródła energii do pracy mięśniowej – kontynuacja

ATP jest to związek zawierający wiązania wysokoenergetyczne. Energia wiązań fosforanowych ATP może być bezpośrednio przenoszona na systemy białek kurczliwych mięśni. W tym znaczeniu ATP jest jedynym bezpośrednim źródłem energii do skurczu komórek mięśniowych, co nie oznacza, że jest to jedyne w ogóle źródło tej energii. Przeciwnie, jak będzie o tym jeszcze mowa niżej, zasoby ATP w mięśniach są bardzo małe, natomiast związek ten ulega błyskawicznej odbudowie z produktów swojego rozpadu, kosztem energii uwalnianej przy rozpadzie fosfokreatyny i przemianie (głównie tlenowej) węglowodanów, wolnych kwasów tłuszczowych i ketokwasów. Można więc uważać ATP za związek stanowiący formę przeniesienia energii z różnych jej źródeł na system białek kurczliwych mięśni. W tej swojej funkcji „przenośnika” energii w mięśniach adenozynotrójfosforan jest niezastąpiony.

Czytaj dalej »

postheadericon Aktywność ruchowa i sport a długowieczność i odporność

Dosyć często można spotkać się z pytaniem, czy aktywność ruchowa, a zwłaszcza systematyczny trening sportowy przedłuża życie. Pozornie pytanie to jest uzasadnione w świetle omówionych wyżej danych, dotyczących związku zdrowia z aktywnością ruchową. W rzeczywistości chodzi tu o zupełnie odmienne problemy. Na ściślej sformułowane pytanie – czy aktywność ruchowa zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu którejś z dyskutowanych wyżej chorób cywilizacyjnych – odpowiedź jest pozytywna. Mimo że nie udowodniono tego ostatecznie, zarówno wyniki większości badań przekrojowych, jak i prospektywnych wskazują na profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej, sportów itp.

Czytaj dalej »

postheadericon Granice przetrwania głodu

Jak wyżej wspomniano, przyczyną śmierci z powodu głodu jest utrata białek ustrojowych. Kolejność zdarzeń prowadzących do śmierci w głodzie można w uproszczeniu przedstawić w następujący sposób: zmniejszenie spożycia pokarmów -> utrata białek ustrojowych -? osłabienie mięśni oddechowych -r upośledzenie czynności wentylacyjnej płuc -zapadanie się pęcherzyków płucnych (tzw. atelektaza) -T zapalenie płuc -> śmierć

Czytaj dalej »

postheadericon Układ pokarmowy

W miarę przedłużania się okresu głodu bradykardia stopniowo zmniejsza się, czasem przechodząc nawet w tachykardię (przyspieszenie częstości skurczów serca). Jest to przypuszczalnie wynik zmian metabolicznych powstających w samym sercu w warunkach długotrwałego deficytu kalorycznego i mających już charakter upośledzenia czynności tego narządu.

Czytaj dalej »

postheadericon Inne zmiany zmęczeniowe

Dużą rolę w rozwoju zmęczenia odgrywa nieraz, podczas pracy o znacznej intensywności, uczucie duszności. Powstaje ono, gdy osiągana podczas pracy wentylacja płuc przekracza 50-60% maksymalnej wentylacji płuc. Mechanizm powstawania duszności wysiłkowej jest niejasny.

Czytaj dalej »

postheadericon Transport tlenu z płuc do mięśni

U zdrowych ludzi istotny jest inny aspekt sprawy. Od dawna opisuje się wzrost ogólnej liczby krwinek czerwonych pod wpływem treningu sportowego. Wytreno- wani sportowcy mają czasem 7-7,5 min krwinek czerwonych w 1 mm krwi, zamiast 5-5,5 min, jak to jest u zdrowych nie wytrenowanych mężczyzn. Nie jest to stale zjawisko, ale rzeczywiście występuje. Łatwo można by potraktować je jako wyraz adaptacji organizmu do obciążeń wysiłkowych i oczekiwać w takich warunkach zwiększenia sprawności funkcji transportowej krwi w stosunku do tlenu.

Czytaj dalej »

postheadericon POTRENINGOWE ZMIANY SPRAWNOŚCI FUNKCJI ZAOPATRZENIA TLENOWEGO

Wartości podczas maksymalnego wysiłku nośnych w wytrenowanych mięśniach zwierząt doświadczalnych znany był od czasu badań późniejszego laureata nagrody Nobla, Duńczyka, Augusta Krogha (druga dekada tego stulecia) (ryc. IV.27). Dopiero w roku 1978, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, potwierdzono występowanie tego zjawiska również u ludzi (patrz str. 74). Dzięki gęstszej sieci kapilar w wytrenowanych mięśniach zwiększa się powierzchnia kontaktu krwi przepływającej przez te mięśnie z poszczególnymi włóknami mięśniowymi. Jest to jeden z czynników ułatwiających wychwytywanie przez te komórki tlenu z przepływającej przez mięśnie krwi.

Czytaj dalej »

postheadericon Ubytek rezerw węglowodanowych

W miarę przedłużania się czasu trwania wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności, coraz bardziej zwiększa się wykorzystywanie glukozy z krwi. Jej źródłem jest glikogen wątrobowy i synteza jej cząsteczek od nowa, na drodze glukoneogenezy, również w wątrobie. Oba procesy dostarczające do krwi glukozę z wątroby, tzn. rozpad glikogenu wątrobowego i synteza glukozy z prekursorów niewęglowodanowych, nasilają się podczas wysiłku fizycznego. Glikogenu wątrobowego ubywa, a glukoneogeneza, choć bardzo wzmożona, nie dostarcza glukozy w ilościach, które wystarczyłyby do pokrycia kosztu energetycznego pracy mięśni podczas dłuższego wysiłku fizycznego. Zasoby węglowodanowe organizmu zaczynają się zmniejszać. Komórki wątrobowe opróżniają się z glikogenu, znika on z kurczących się komórek mięśniowych, może zmniejszać się i zawartość glukozy we krwi, co prowadzi do obniżenia się w niej stężenia cukru, do hipoglikemii.

Czytaj dalej »

postheadericon Budowa ciała kobiety a tkanka tłuszczowa

Obrazowi różnic w charakterystyce mięśni pod względem rodzaju włókien mięśniowych u mężczyzn i kobiet odpowiadają różnice w aktywności kluczowych enzymów kontrolujących przemianę energetyczną w mięśniach. Ogólnie różnice te cechuje mniejsza u kobiet aktywność enzymów przemian beztlenowych, natomiast aktywność enzymów przemian tlenowych jest podobna jak w mięśniach mężczyzn. Możliwe, że różnice te częściowo przynajmniej odzwierciedlają odmienny stosunek objętości (odpowiadającej przekrojowi poprzecznemu) włókien typu ST i FT. Zakres enzymatycznych zmian adaptacyjnych wywołanych przez trening fizyczny jest podobny u kobiet jak u mężczyzn.

Czytaj dalej »

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu

Glikoliza aż do etapu kwasu pirogronowego przebiega w cytoplazmie komórkowej. Kwas pirogronowy przenika do mitochondriów, gdzie zachodzą przemiany cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.

Czytaj dalej »