Głód

postheadericon Głód

Podstawowe dzieło poświęcone biologii głodu rozpoczyna się stwierdzeniem, że pełne ujęcie dotychczasowego doświadczenia ludzkiego obejmowałoby całą historię człowieka i sięgałoby wszystkich jego spraw i dziedzin aktywności. Historia człowieka jest – w oczach fizjologa – w dużej mierze historią jego walki o pokarm.

W języku polskim trudno jest znaleźć ścisłe odpowiedniki terminów angielskich hunger (głód) i starvation (głodzenie). Podczas gdy „głód” może określać odczucie głodu {hunger), „głodzenie” ma trochę inny sens niż starvation. Dlatego używane tu będzie wspólne określenie „głód”, dla oznaczenia obu tych sytuacji. W razie konieczności różnice będą wyjaśniane opisowo.

Głód lub lęk przed głodem odgrywały istotną rolę w kształtowaniu decyzji i działań człowieka, od początku jego historii po dziś. Nie jeden raz zaważyły na biegu historii. Zmieniały się wraz z biologicznym, a przede wszystkim społecznym rozwojem człowieka czynniki, które spowodować mogły klęskę głodu, przewlekłe niedożywienie czy jakościowe niedobory pokarmowe. Inne czynniki zagrażały głodem człowiekowi żyjącemu pojedynczo lub w rodzinie, jako elementarnej i niegdyś jedynej jednostce organizacji społecznej, inne ludziom skupionym w organizacjach plemiennych czy wyższych formach powiązań społecznych. Inne czynniki były istotne na etapie łowiectwa i zbieractwa, jako podstawy organizacji grupowej człowieka, inne – gdy człowiek zaczął trudnić się pasterstwem, inne – gdy uprawą roli, inne są dziś. Najbardziej ogólnie można to ująć wskazując na decydującą rolę zmian w środowisku, włączając w to klęski żywiołowe, we wczesnych okresach historii człowieka i coraz większą rolę czynników społecznych w miarę kształtowania się bardziej złożonych struktur życia grupowego.

Leave a Reply