Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym”

postheadericon Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym”

Można przypuszczać, że lepsze poznanie czynności organizmu człowieka w warunkach naporu różnych czynników środowiska naturalnego i środowiska wytworzonego przez samego człowieka ułatwi zrozumienie ograniczeń, jakie w konfrontacji ze światem narzuca mu jego natura biologiczna ukształtowana w toku ewolucji. Natura, która determinowała zdolności przystosowawcze człowieka do środowiska, będącego w dawnej postaci coraz rzadziej środowiskiem jego bytowania. Nie znaczy to, że wpływy naturalnego środowiska człowieka zmniejszyły swe natężenie poniżej progu wrażliwości na nie organizmu i przestały działać jako czynniki naporu. Ze względu na różne usprawnienia technologiczne człowiek rzeczywiście rzadziej jest dzisiaj narażany bezpośrednio na krańcowe obciążenie takimi elementami otoczenia, jak wysoka lub niska temperatura, niskie ciśnienie atmosferyczne itd. W związku z niewykorzystywaniem mechanizmów adaptacji organizmu do tych czynników ich sprawność zmniejsza się. W efekcie nawet przy niewielkim natężeniu znowu przekraczają próg reakcji organizmu, znowu stają się obciążającymi go czynnikami.

Zrozumienie „biologii człowieka w życiu codziennym” obejmuje więc zarówno obraz reakcji człowieka na wpływy naturalnego środowiska, jak i na wpływy środowiska sztucznego, wytworzonego przez niego samego oraz wpływy związane z jego życiem jako jednostki społecznej. Obejmuje ponadto – a może przede wszystkim – zrozumienie granic przystosowania do wszystkich wspomnianych elementów otoczenia, składających się na świat, w którym człowiek żyje, świat ulegający ciągłej zmianie, różniący się na pozór w różnych rejonach geograficznych, ale w istocie rzeczy obciążający te same mechanizmy funkcjonowania ustroju. Wiedza o „biologii człowieka w życiu codziennym” jest podstawą, na której każdy powinien kształtować styl własnego życia z uwzględnieniem granic adaptacji fizjologicznej, możliwości i sposobów ich poszerzenia oraz ze świadomością ich determinacji genetycznej. Bez tej wiedzy różne przedsięwzięcia „ochrony środowiska”, przedsięwzięcia związane z organizacją życia wielkich skupisk ludzi mogą zawisnąć w próżni. Mając służyć dobru człowieka, nie zawsze odpowiadają jego elementarnym potrzebom biologicznym.

Leave a Reply